Regulamin przewozu osób i ich bagażu
1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo
Przewozowe (Dz.U.2000 Nr 50 poz.601 z późn. zmian.)
2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć;
a).Pasażer –osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu
b).Przewoźnik – firma BEST transport osób Tomasz Wiktorczyk Urszula Walczak S.C.
c).Bagaż – rzeczy zabierane przez Pasażera
I. Pasażer
1. Obowiązkiem pasażera jest posiadanie ważnego dokumentu uprawniającego go do przekroczenia
granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia
podróży.
2. Pasażer zostaje odbierany spod adresu ustalonego podczas rozmowy telefonicznej z
przewoźnikiem. Nie odbieranie telefonu około 30 min przed dojazdem kierowcy wiąże się z
rezygnacją z przejazdu.
3.Pasażer jest zobowiązany do:
– stosowania się do poleceń kierowcy
– okazywania wymaganych dokumentów służbom granicznym i celnym
– podania dokładnego adresu (kraj, kod pocztowy i miejscowość oraz ulica i numer budynku)
– czytelnego opisania bagażu (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
– złożenia bagażu do luków bagażowych
– zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
4. Dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Dzieci w wieku 12-16 lat mogą podróżować samodzielnie jedynie w wypadku posiadania
potwierdzonego notarialnie dokumentu „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej”
podpisanego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.
6.
Podróżnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów
alkoholowych w pojeździe
7. Pasażer ma obowiązek przestrzegania wyznaczonego czasu przerw w podróży aby nie
powodować opóźnień w odjeździe.
8. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem przewoźnika od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW). Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu
pasażera w pojeździe. Szkody należy zgłaszać do biura przewoźnika.
9. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone współpasażerom lub przewoźnikowi.
II. Przewoźnik
1. Przewoźnik zobowiązuje się że dołoży wszelkich starań aby pasażera i jego bagaż przewieźć w
wyznaczone miejsce w czasie jaki został zaplanowany.
2. Z uwagi na specyfikę działalności godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od przewoźnika, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np.
zamknięcie granic, żywioły utrudnienia w ruchu drogowym), ani wynikające z nich dalsze
nieokreślone skutki.
4. W sytuacjach wyjątkowych przewoźnik może zmienić miejsce wysadzenia pasażerów.
5. Przewoźnik może odmówić wykonania przewozu bez konieczności zwrotu kosztów
poniesionych przez Pasażera w przypadku:
– nie przestrzegania przez Pasażera warunków umowy
– regulaminu,
– jeśli Pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
– jeśli Pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych podróżnych lub w sposób zagrażający
bezpieczeństwu,
– jeżeli pasażer nie posiada wymaganych do przekroczenia granicy dokumentów lub nie stosuje się
do przepisów celno-dewizowych
6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z powodu podania błędnego adresu przez pasażera.
III. Bagaż.
1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 3 sztuk bagażu z poniższymi
wytycznymi
a) dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 50 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b) jednej sztuki bagażu podręcznego
2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod
siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w
niniejszym regulaminie.
4. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie
materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość
wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych
na niewygody.
5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz
za bagaż podręczny.
6. Bagaż przewożony w luku bagażowym powinien być wyraźnie oznakowany przez Pasażera
trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić
zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera, a bagaż bez czytelnego opisu i
którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać usunięty z pojazdu. Wykluczone
również będzie dochodzenie roszczeń za utratę takiego bagażu.
7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych
przepisów prawnych.
8. Na przewiezienie zwierzęcia trzeba każdorazowo otrzymać zgodę z biura.
9. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik
w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza wyżej
wymienionych warunków.
10. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości
zajmowanego miejsca w pojeździe, całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi
ponosi Pasażer.
11. Za ewentualny nadbagaż (sporadycznie) może być pobierana opłata przez załogę pojazdu
IV. Umowa przewozu
1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz.
2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży bezpośrednio u kierowcy.
3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR”
Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie rezerwacji telefonicznych lub internetowych.
5. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
V. Reklamacje
1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować
osobiście lub listownie na adres Przewoźnika oraz za pomocą poczty elektronicznej.
2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności,
która jest przedmiotem reklamacji.
Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności,
b) wnoszone zastrzeżenia.
3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z
zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych
wyjaśnień/informacji od Pasażera.
4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można
składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany
do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych
okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania
dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w
EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera
na jego koszt.